طرح هاي جديد عمراني شهرداري منطقه 7 را چگونه ارزيابي مي كنيد

مطلوب 37.6%
نسبتا خوب 11.9%
متوسط 13.7%
نامطلوب 36.8%


مشاهده نتايج

..::سخنان آموزنده بزرگان جهان::..

 
 
 
 انسان نمی تواند به همه نیكی كند، ولی می تواند نیكی را به همه نشان دهد.رولن
از درون سینه توست جهان چون دوزخ.......... دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت   صائب تبریزی
 نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار كوتاهی دارند.امرسون
انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی كه اراده اش ضعیف باشد. ادكارآلن پو
همیش بهترین راه را برای پیمودن میبینیم اما تنها راهی را میپیماییم که به ان عادت کرده ایم پائیلوکوِئیلو
تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی كنیم. (سانتابان)
شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. (گاندی)
اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی كن. (ولتر)
آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن
مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی.لینكلن
رهرو آن نسیت که گه تند و گهی خسته رود.......... رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود سعدی
 خداوند همه چیز را در یك روز نیافریده است پس چه چیز باعث شده كه من بیندیشم كه می توانم همه چیز را در یك روز بدست بیاورم.
صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)
سرچشمه همه فسادها بیكاری است، شیطان برای دست های بیكار، كار تهیه می كند. (پاسكال)
كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. (ولتر)
گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.(برتراند راسل)
هر احمقی می تواند قانونی وضع کند ، که احمقی دیگر به آن اهمیت دهد.(هنری دیوید ثورو)
انسان همان چیزیست که باور دارد.(آنتوان چخوف)
آنکه در زندگی پیروز و کامیاب شده اند، اول از نظر فکر و روح پیروز و کامیاب بوده اند.(ادیسون)
میاندیشم پس هستم، هستم چون فکر میکنم، فکر میکنم چون شک میکنم.(دکارت)
بیاموزمت کیمیای سعادت....... ز هم صحبت بد جدایی جدایی  (حافظ)
در حیرتم که وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت کائنات و این دنیای بزرگی که در آن زندگی میکنم،به چه تشبیه کنم.(نیوتن)
میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. (شكسپیر)
چون شیر به خود سپه شکن باش .........فرزند ِ خصال خویشتن باش   (نظامی)
به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن، و به هیچكس بدی نكن. (شكسپیر)
همت آن است كه هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. (ابن عطا)
کارهای تکراری ما نشان دهنده ی شخصیت ماست.(ارسطو)
من میخواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمیتواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.(بتهوون)
چنان باش كه بتوانی به هر كس بگوئی مثل من رفتار كن. (كانت)
گرامی ترین ها و زیباترین ها در جهان نه دیده میشوند و نه حتی لمس می شوند، آنها را تنها باید در دل حس کرد.(هلن کلر)
مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. (كلیله و دمنه)
علت هر شكستی عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزی)
در كارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . (لویی پاستور)
بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. (دیل كارنگی)
آنچه ما بكاریم درو می كنیم و سرنوشت ما را به جزای كارهایمان خواهد رسانید. (اپیكوس فیلسوف)
انسان فرزند كار و زحمت خویش است. (داروین)
آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید .( بزرگمهر)
 بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.كنفوسیوس
از هیچ اندیش ی تازه بدون فهم طرفداری نکنید. بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده به حقیقت موضوع برسید.(دکارت)
هیچ چیز دارای هیچ معنایی نیست ، مگر معنایی که شما به آن میدهید.(آنتونی رابینز)
ای برادر تو همان اندیش ای.........ما بقی را استخوان و ریش ای (مولانا)
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست ........... در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی   (مولانا)
هر که نان از عمل خویش خورد...........منت از حاتم طائی نبرد   (سعدی)
رفتار شما از هر موعظه ای موثرتر است.(الیور گلد اسمیت)
حال آنکه اقیانوس بزرگ حقیقت که هنوز کشف نشده پیشهرویم گسترده شده است.(نیوتن)
 اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ایشان نزدیك شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود ومردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمی به آنان نزدیك شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشكار سازند. (گوته)
تردیدها به ما خیانت می کنند، ما را از کوشش بر حذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.(شکسپیر)
اشخاصی را كه از فرصت های مناسب زندگی خود كمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)
ثروت و افتخاری كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. (كنفوسیوس)
امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.(ویکتور هوگو)
تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. (پوسه نه)
خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)
كسی كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. (ژاپنی)
شکر نعمت نعمتت افزون کند........ کفر نعمت از کفت بیرون کند   ( مولانا )
اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم.(ادیسون)
كسی كه از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (اسپانیولی)
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. (افلاطون)
نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حركت است.ژیلبر سیسبرون
پول متاعی است که با آن میتوان همه جا وارد شد و همه چیز را بدست آورد جز شرافت و سعادت.(شکسپیر)
آنان كه به علم خود عمل نكنند مریض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. (دیمقراطیس)
نیروهائی كه برای انداختن كار امروز به فردا مصرف می شود غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز كافیست
کم گوی و گزیده گوی چون دُر ........تا ز اندک تو جهان شود پُر    (نظامی)
کس که فکر نم کند ، به ندرت دم فرو م بندد . ن وتن
هرگز نم توان با آدمها کوچک کارها بزرگ انجام داد. س سرون
برای آدم زیاده خواه ، جهان هم کم است . بانو ورتا
آدمها ماندگار به چ ز جز آرمان نم اند شند .  ارد بزرگ
اگر قرار است برا چ ز زندگ خود را خرج كن م ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت ك لبخند و ا نوازش عاشقانه كن م . شكسپ ر
استعداد در فضا آرام رشد م كند و شخص ت در جر ان كامل زندگ . گوته
زندگی دو بخش است: قسمت اول در انتظار قسمت دوم ....و قسمت دوم درحسرت قسمت اول...!!!
كس كه دارا عزم راسخ است ،جهان را مطابق م ل خو ش عوض م كند !!! گوته
مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی  کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .پاتریک هانری

مصمم شوید كه كارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینكلن

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاریبزرگمهر
به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوش
هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیش نیست . اُرد بزرگ
 آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوش
به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید
وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپ
ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور
اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . اُرد بزرگ
حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون

پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی خردمند