منطقه 6 در آینه مطبوعات

به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 18.1%
ساماندهی معابر 20.5%
مبلمان منطقه 43.5%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 17.8%


مشاهده نتايج

خدمات اینترنتی شهرداری

 تازه های منطقه 6
 مشارکت شهروندی منطقه 6
می خواهیم از طریق دوربین مخفی این سایت و عکسهای ارسالی شما، مدیران و
 کارکنان واحدهای مختلف اجرایی منطقه شش را نقد کنیم.

-----------------------------------
 
با ارسال تصاویری از معضلات و مشکلات سطح منطقه شش برای ما، منتظر
 اقدامات اجرایی مسئولین مربوطه در منظقه باشید.( ذکر آدرس و تاریخ عکسبرداری ضروری است )
 آخرین خبرها
30/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
آگهـي مناقصـه عمـومـي يک مرحله ای

شهرداري منطقه شش در نظر دارد بهسازی و بازسازی و تعميرات در پارک علوی را با برآورد اوليه 541 ، 420 ، 287 ، 1 ريال براساس فهرست بهاء ابنيه سال 93 از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ...

30/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
آگهـي مزايده يک مرحله ای

شهرداري منطقه شش در نظر دارد برابر مقررات مالی شهرداريها تعداد 3 فقره غرفه واقع در محدوده منطقه را برای مدت ( 3 فقره غرفه سه ساله ) از تاريخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی ...

28/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
تصاویری از پل خلبان شهید ابراهیم شریفی

تصاویری از پل خلبان شهید ابراهیم شریفی...

28/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
افتتاح تقاطع غیر همسطح خلبان شهید ابراهیم شریفی

افتتاح تقاطع غیر همسطح خلبان شهید ابراهیم شریفی...

28/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
بازدید مسئولین شهرداری از پروژه پل شهید ابراهیم شریفی

بازدید مسئولین شهرداری از پروژه پل شهید ابراهیم شریفی ...

28/07/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
پروژه های آتی شهرداری منطقه شش

پروژه های عمرانی آتی شهرداری منطقه شش

 
 

 
شنبه 03/08/93


همیاران شهردار

مسابقه

شهر آوا


شهر از نگاه دوربین

تبلیغات