منطقه 6 در آینه مطبوعات

به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 26.2%
ساماندهی معابر 37.2%
مبلمان منطقه 6.2%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 30.5%


مشاهده نتايج

خدمات اینترنتی شهرداری

 تازه های منطقه 6
 مشارکت شهروندی منطقه 6
می خواهیم از طریق دوربین مخفی این سایت و عکسهای ارسالی شما، مدیران و
 کارکنان واحدهای مختلف اجرایی منطقه شش را نقد کنیم.

-----------------------------------
 
با ارسال تصاویری از معضلات و مشکلات سطح منظقه شش برای ما، منتظر
 اقدامات اجرایی مسئولین مربوطه در منظقه باشید.( ذکر آدرس و تاریخ عکسبرداری ضروری است )
 آخرین خبرها
06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش (قسمت ششم)...

06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش (قسمت پنجم) ...

06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش (قسمت چهارم)..

06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش (قسمت سوم)...

06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش (قسمت دوم)...

06/05/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت شهرداری منطقه شش

انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت شهرداری منطقه شش (قسمت اول ) ...

 
 

 
دوشنبه 06/05/93


همیاران شهردار

شهر آوا

شهر از نگاه دوربین

تبلیغات