از نظر شما کدامیک از محورهای فعالیت های ذیل در الویت بیشتری به منظور ارايه خدمات شهری قرار گرفته شود؟

توسعه مسایل فرهنگی 35.8%
توسعه بوستان ها 10.5%
توسعه معابر و روانسازی مسیرها 25.8%
توجه به موضوعات(زیباسازی) 27.9%


مشاهده نتايج

فرمول محاسبه عوارض ساختمانی تک واحدی:

متراژ × قیمت منظقه بندی× درصد منظقه بندی

متراژ

 ( مترمربع)

درصد منظقه بندی

جهت هر مترمربع

حداقل عوارض هر مترمربع (ریال)

کمتر از 60

5%

200

60  تا  100

10%

300

101 تا 150

18%

500

151 تا 240

30%

800

241 تا 300

5/67%

1200

301 تا 400

97%

1600

401 تا 500

135%

2000

501 تا 600

180%

2500

·       عوارض محاسبه شده نباید کمتر از حداقل مشخص شده برای هر متر مربع باشد در این صورت مبلغ حداقل دریافت می شود.

·       بیش از 600 متر مربع جزء مجتمع مسکونی حساب می شود.

 

فرمول محاسبه عوارض ساختمانی مجتمع مسکونی:

(100×تعداد واحد)/(متراژ×متراژ) × قیمت منظقه بندی× درصد منظقه بندی

متراژ

 ( مترمربع)

قیمت منظقه بندی

جهت هر مترمربع

حداقل عوارض هر مترمربع (ریال)

زیر 240

15%

400

241 تا 400

35%

5200

401 تا 600

5/37%

6500

بیش از 600

45%

 

 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 01/03/87 ساعت 13:00