از نظر شما کدامیک از محورهای فعالیت های ذیل در الویت بیشتری به منظور ارايه خدمات شهری قرار گرفته شود؟

توسعه مسایل فرهنگی 36.0%
توسعه بوستان ها 9.3%
توسعه معابر و روانسازی مسیرها 24.4%
توجه به موضوعات(زیباسازی) 30.2%


مشاهده نتايج

نمودار سازمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پستهای سازمانی مسؤول ن 

شهردار : فرزاد رئیس زاده

مدیر منظقه : فرزاد رئیس زاده

معاون : حسام الدین اسدزاده

اداره اجرایی و خدمات شهری : قدمعلی صداق

رئیس فنی : بتول ژوبین

مسوول  درآمد و نوسازی : حمیدرضا شهبازی

مسوول امور اداری و مالی : جمشید افروز مهر

مسوول امور اداری: وحید اکبرپور

مسوول کامپیوتر : شیرین نظریان

مسوول امور شهر : سید خلیل حسینی

مسوول امور کنترل تخلفات شهری : حجت اله خلیلی باصری

مسوول املاک : فاطمه مزارعی

مسوول عمران : سید علی اکبر ساختمانی

حراست : علی قربان زارع

دبیر خانه : خلیل صالحی

کمیسیون ماده صد :  محمد سعادت

حقوقی :  سعید صادقی

مسوول دفتر مدیر : سهیلا محمدی
مسوول برنامه ریزی و آمار: زهرا سیمی
مسوول روابط عمومی : زهره صحت
مشاور زیباسازی : قدسیه اکبری
مسوول امورفرهنگی و اجتماعی : سید حسن حسینی
  


تاريخ بروز رساني : دوشنبه 26/08/93 ساعت 08:47