از نظر شما کدامیک از محورهای فعالیت های ذیل در الویت بیشتری به منظور ارايه خدمات شهری قرار گرفته شود؟

توسعه مسایل فرهنگی 35.9%
توسعه بوستان ها 10.4%
توسعه معابر و روانسازی مسیرها 26.0%
توجه به موضوعات(زیباسازی) 27.6%


مشاهده نتايج

عوارض اتومبیل

پرداخت عوارض سالانه اتومبیل

ردیف

شرح فعالیت

محل مراجعه

1

مراجعه متقاضی جهت پرداخت عوارض سالانه اتومبیل به همراه سند و کارت اتومبیل

واحد عوارض اتومبیل

2

محاسبه عوارض(با توجه به بررسی عوارض پرداختی قبلی)

محاسب عوارض اتومبیل

3

تنظیم قبض عوارض

محاسب عوارض اتومبیل

4

پرداخت عوارض

بانک

5

ارائه برچسب عوارض سالانه به متقاضی و تایید قبض پرداخت شده

محاسب عوارض اتومبیل

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت عوارض اتومبیل:

1.       کارت اتومبیل

    2.  قبض پرداخت شده قبلی 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/03/87 ساعت 14:50