نظر شما در مورد افتتاح تونل فضيلت چيست؟

عالی 11.4%
خوب 60.7%
متوسط 3.0%
ضعیف 24.8%


مشاهده نتايج

تعار ف و نحوه محاسبه عوارض

سطح ناخالص كل بنا: عبارتست از مجموع كل ه بناها موجود در ساختمان

تراكم ساختمان :عبارت است از نسبت سطح ز ربنا ساختمان به كل مساحت زم ن

تراكم ناخالص مسكون :تعداد جمع ت ك منظقه تقس م بر مساحت كل زم ن در آن منظقه

تراكم خالص مسكون :تعداد جمع ت ك منظقه تقس م بر مساحت اراض مسكون در آن منظقه

واحد مسكون :عبارتست از كل ه ساختمانها كه برا سكونت افراد و ا خانوارها ساخته شده و شامل تراكم كم، متوسط، ز اد و بس ار ز اد م ‌شود بد ه است ا ن واحدها دارا اطاق، آشپزخانه و سرو سها لازم م ‌باشند.

واحدتجار :عبارتست از كل ه ساختمان‌ها كه برابر تبصره ذ ل بند 24 ماده 55 قانون شهردار به منظور كسب و پ ش و تجارت احداث گرد ده و ا در آنها واحدها صنف تحت پوشش قانون نظام صنف و ا واحدها تابع قانون تجارت و ا قوان ن خاص فعال ت داشته باشند.

تبصره:ساختمان بانكها و مؤسسات مال و اعتبار به صورت تجار م ‌باشند.

واحد صنعت :كل ه ساختمان‌ها كه به منظور استفاده صنعت و ا جاد كارگاه‌ها صنعت احداث شده و ا م ‌شوند و دارا موافقت اصول از مراجع مانند وزارت جهاد كشاورز ، صنا ع و معادن م ‌باشند.

واحد ادار : كل ه ساختمان‌ها ادارات و سازمانها دولت و نهادها انقلاب اسلام و مراكز نظام و انتظام ، بد ه است سا ر ساختمانها كه از تعار ف مسكون ، تجار ، صنعت و نظام خارج باشند مشمول تعر ف واحد ادار م ‌شوند.

تبصره:مؤسسات دولت و وابسته به دولت و نهادها انقلاب اسلام مشروط به ا نكه با اصول بازرگان اداره شده ومشمول پرداخت مال ات باشند از نظر پرداخت عوارض، تجار محسوب م ‌گردند. بد ه است در صورت داشتن ك از شروط فوق عوارض بصورت ادار محاسبه خواهد شد.

مجتمع مسكون : به ساختمان اطلاق م ‌گردد كه ب ش از دو طبقه و پ لوت ا ز رزم ن بوده و ضابطه طرح تفص ل آن ب ش از 2متر باشد كه در آن چند خانوار زندگ م ‌كند و دارا ورود و فضاها عموم مشترك ب ن ساكن ن م ‌باشد.

پ لوت:به قسمت از ساختمان هم سطح گذر كه بصورت فضا شامل ستونها و بدون د وارها جداكننده گفته م ‌شود كه فاصله ز ر سقف آن از گذر 20/2 متر باشد.

ق مت منظقه‌بند :عبارت است از آخر ن ارزش معاملات زم ن كه ملاك عمل اداره امور اقتصاد و دارا م ‌باشد كه در اجرا ماده 64 قانون مال اتها مستق م تع ن و ابلاغ م ‌گردد.

در تع ن ق مت منظقه‌ا ، ملاك عرض معبر تعر ف شده در طرح تفص ل و آ ن‌نامه گذربند م ‌باشد.

ن م طبقه تجار : بالكنها داخل واحدها تجار اعم از ا نكه دسترس آن از داخل واحد تجار در نظر گرفته و ا از دسترس مستقل استفاده شود به عنوان ن م طبقه تجار تلق م ‌گردد. اگر ن م طبقه تجار دارا راه دسترس از واحد تجار باشد جزء تراكم محسوب نم ‌شود و چنانچه دارا راه دسترس مستقل باشد جزء تراكم محسوب خواهد شد.

چنانچه واحد تجار به هر م زان دارا اختلاف سطح باشد ن م طبقه محسوب نشده و تمام سطح جزء تراكم محاسبه م ‌گردد.

مجتمع تجار :‌عبارتست از مجموعه واحدها تجار و دفاتر كار در ك مالك ت با تعداد ده واحد و ب شتر كه دارا ورود ا ورود ها و فضا عموم مشترك و در ارتباط با كد گر م ‌باشند.

بالكن روباز:به پ ش‌آمدگ ‌هائ اطلاق م ‌شود كه دارا عرض 60 سانت ‌متر ا ب شتر باشد و حداقل از ك طرف به فضا باز مجاورت داشته باشد.

دفتر كار:به آن دسته از فضاها اطلاق م ‌شود كه عملكرد فعال ت دفتر اعم از دفاتر شركتها ساختمان - بازرگان - مهندس - اسناد رسم - نما ندگ ها و كارخانجات داشته باشند.

نحوه محاسبه عوارض ساختمان جهت صدور پروانه احداث بنا و تجد دبنا

الف) نحوه محاسبه عوارض ساختمان جهت صدور پروانه احداث بنا و تجد د بنا (مسكون )

مستند به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900-17/2/1369 وز ر محترم كشور عنوان استانداران سراسر كشور و مصوب 24034 /ش الف د مورخه 5/11/1385 درخصوص چگونگ محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان واحدها مسكون

الف/1: عوارض صدور پروانه‌ها ساختمان (خانه‌ها مسكون تك واحد ) تا 600 متر مربع به شرح جدول ذ ل:

رد ف

سطح بنا ك واحد مسكون

عوارض ساخت هرمترمربع

حداقل عوارض هرمترمربع

1

تا 60 مترمربع

5% ق مت منظقه‌بند

200 ر ال

2

تا 100 مترمربع

10% ق مت منظقه‌بند

300 ر ال

3

تا 150 مترمربع

18% ق مت منظقه‌بند

500ر ال

4

تا 240 مترمربع

30% ق مت منظقه‌بند

800 ر ال

5

تا 400مترمربع

5/67%ق مت منظقه‌بند

12000ر ال

6

تا400 مترمربع

97%ق مت منظقه‌بند

16000ر ال

7

تا 500 مترمربع

135%ق مت منظقه‌بند

20000ر ال

8

تا 600 مترمربع

180%ق مت منظقه‌بند

25000ر ال

الف/2: عوارض ساختمان مجتمع‌ها مسكون تا 600 متر مربع طبق جدول ز ر محاسبه م ‌گردد.

رد ف

سطح ناخالص كل بنا

مبنا محاسبه عوارض برا هرمتر مربع سطح ناخالص بنا

1

تا240 مترمربع

15%ق مت منظقه‌بند هر مترمربع

(حداقل400ر ال)×م انگ ن سطح‌واحد÷100

2

تا400مترمربع

35%ق مت منظقه‌بند هر مترمربع

(حداقل5200ر ا) ×م انگ ن سطح واحد÷100

3

تا 600مترمربع

5/37%ق مت منظقه‌بند هر مترمربع

(حداقل 6500 ر ال)× م انگ ن سطح واحد÷100

تبصره 1: عوارض كل ه ساختمان‌ها تا دو طبقه و پ لوت و ا ز رزم ن (بصورت پارك نگ) در سطح شهر شیراز بصورت تك واحد محاسبه م ‌گردد. بد ه است در صورت كه حداقل 50% از مساحت پ لوت ا ز رزم ن بصورت ك واحد مسكون باشد وتراكم كل قسمت تبد ل شده به مسكون در افت شود عوارض بصورت مجتمع سه واحد محاسبه م ‌شود و همچن ن در صورت كه حداقل 50% سطح اشغال هر ك از طبقات بصورت ك واحد تجار باشد و تراكم و ارزش افزوده آن وصول گردد عوارض قسمت مسكون هر طبقه به صورت ك واحد محاسبه م ‌گردد.

تبصره 2: ساختمان‌ها تا دو طبقه مسكون و حداكثر 600 مترمربع مجموع ز ربنا به م زان مورد ن از ساختمان به پارك نگ مسقف از سطح ز ربنا كسر و مشمول در افت عوارض نم ‌باشد (برا هر واحد پارك نگ مورد ن از 20 متر مربع و حداكثر تا 60 متر مربع) در صورت كه پارك نگ‌ به مسكون تبد ل شود با ست عوارض به روز محاسبه و پرداخت شود. در ساختمان‌ها ب ش از 600 مترمربع و مجتمع‌ها ا ن تخف ف در فرمول مربوطه لحاظ شده است.

الف/3: عوارض ساختمان مجتمع‌ها مسكون و خانه‌ها تك واحد ب ش از 600 مترمربع

رد ف

سطح ناخالص كل بنا

مبنا محاسبه عوارض برا هرمتر مربع سطح ناخالص بنا

1

ب ش از 600 مترمربع

45% ق مت منظقه‌بند هر متر مربع

× م انگ ن سطح واحد ÷100

تبصره1 : در محاسبه عوارض جدولها فوق‌الذكر چنانچه زم ن دارا چند بر باشد ق مت منظقه‌ا گران‌تر ن بر ملك، كه مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه پلاك كه در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغ ر و تبد ل در پلاك ا پلاكها مجاور قابل ت دسترس به بر جبهه با ق مت منظقه‌بند ب شتر را پ دا نما د مابه‌التفاوت عوارض براساس ق مت جبهه جد د و آخر ن ارزش معاملات ملاك عمل، محاسبه م ‌گردد.

تبصره 3: عوارض فضاها چون نمازخانه، سالن غذاخور پرسنل، سرو سها بهداشت ، رختكن‌ها، استراحتگاهها، سرا ه‌دار ، آبدارخانه، اتاق نگهبان و مجموع تأس سات ساختمان جهت موتورخانه و سرپله كه مورد تقاضا مجموعه‌ها غ رمسكون است كلاً بصورت مسكون محاسبه و در ضر ب مربوطه قرار م ‌گ رد. بد ه است ز ربنا ت فضاها مذكور مشمول تراكم نم ‌گردد.

تبصره 4: در مورد تعاون ها مسكن كارمند و كارگر و افراد كه به صورت مشاع از طر ق سازمان زم ن شهر ، زم ن در افت نموده‌اند و ن ز مجتمع مسكون احداث توسط بن اد ش د برا اسكان خانواده ش دا و خانه‌ها سازمان دولت مبنا سطح ز ربنا (سطح بنا ك واحد مسكون ) مندرج در جداول فوق عبارتست از متوسط ز ربنا هر واحد كه از تقس م سطح كل ز ر بنا (سطح ناخالص كل بنا) بر تعداد واحد مسكون به دست م ‌‌آ د، ملاك محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان قرار خواهد گرفت.

ب) نحوه محاسبه عوارض پذ ره تجار و ادار و صنعت

مستند به دستورالعمل شماره 3/1/24150-30/11/1369 وز ر محترم كشور عنوان استانداران سراسر كشور

ب/1: عوارض پذ ره ك مترمربع از ك واحد (تجار ، ادار و صنعت ) در طبقات به شرح ذ ل:

رد ف

طبقات

تجار

ادار

صنعت

1

همكف

P5

P3

P1

2

ز رزم ن

P3

P5/2

P5/0

3

اول

P5/2

P2

P35/0

4

دوم

P25/2

P5/1

P35/0

5

سوم به بالا

P75/1

P1

P35/0

6

انبار

P1

P1

P35/0

7

ن م طبقه

P5/0

P5/0

P35/0

ب/2: عوارض پذ ره ك مترمربع از چند واحدتجار ، ادار با ارتفاع و دهنه مجاز


رد ف

طبقات

تجار

ادار

1

همكف

(10+n) P5/0

(10+n) P3/0

2

ز رزم ن

(10+n) P3/0

(10+n) P25/0

3

اول

(10+n) P25/0

(10+n) P2/0

4

دوم

(10+n) P225/0

(10+n) P15/0

5

سوم به بالا

(10+n) P175/0

(10+n) P1/0

6

انبار

(10+n) P1/0

(10+n) P1/0

7

ن م طبقه

(10+n) P05/0

(10+n) P05/0

ب/2: عوارض پذ ره ك مترمربع از واحد (تجار ، ادار ) با ارتفاع و دهنه مغا ر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح تفص ل - هاد

توض ح : n تعداد واحد (ب ش از ك واحد)، L عرض دهنه فعل ، L' عرض دهنه مجاز، H ارتفاع فعل ، h ارتفاع مجاز

تبصره 3: دهنه مورد نظر برا هر مغازه عن بر هر مغازه، در ا ن دستورالعمل عبارتست از فاصله ب ن دو ت غه. بنابرا ن چنانچه ك مغازه دارا چند درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن عوارض پذ ره تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگتر ن بر مغازه، ملاك عمل خواهد بود و منظور از ارتفاع عبارت است از فاصله كف واحد تا كف طبقه بعد آن هر چند دارا ن م طبقه داخل مغازه باشد.

تبصره 4: با توجه به دستورالعمل شماره 34/3/1/23753-19/10/1370 وز ر محترم كشور عنوان استانداران پ رامون محاسبه عوارض پذ ره واحد تجار و ادار و پ رو دستورالعمل شماره 3/1/24150-30/11/69

الف: در محاسبه عوارض پذ ره واحدها تجار و ادار كه به صورت مجتمع ا پاساژ باشد، فضا باز قسمت وسط را كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رو ت م نما د مورد محاسبه قرار نم ‌گ رد.

ب: در محاسبه عوارض پذ ره 1 مترمربع از چند واحد تجار و ادار (موضوع بند 2-5 و 3-5 دستورالعمل) به شرح ز ر عمل م ‌گردد:

ب/1: عوارض پذ ره ك مترمربع از چند واحد تجار براساس جداول دستورالعملها فوق به شرح ز ر خواهد بود.

در طبقه هم‌كف حداكثر تا 20 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در ز رزم ن حداكثر تا 12 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه اول و ن م طبقه مستقل حداكثر تا 10برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه دوم حداكثر تا 9 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه سوم به بالا حداثر تا 7 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در انبارها حداكثر تا 4 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه ن م طبقه حداكثر تا 2 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

ب/2: عوارض پذ ره ك مترمربع از چند واحد ادار براساس جداول دستورالعمل‌ها فوق به شرح ز ر خواهد بود.

در طبقه هم كف حداكثر تا 12 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه ز رزم ن حداكثر تا 10 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه اول حداكثر تا 8 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه دوم حداكثر تا 6 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه سوم به بالا حداكثر تا 4 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

در طبقه ن م طبقه حداكثر تا 2 برابر ق مت منظقه‌ا روز دارا

د: به استناد بند 4 دستورالعمل شماره 30834/34/3/1-23/12/1368 وزارت محترم كشور عوارض ز رزم نها پا ن‌تر از ز رزم ن اول مشروط به ا نكه قابل ت تجار ، ادار داشته باشد به ازاء هر طبقه پا ن‌تر از ز رزم ن اول 10% كمتر از ز رزم ن اول م ‌باشد.

تبصره 5: در مجتمع‌ها تجار كه عرض دهنه و ارتفاع واحدها تجار ب شتر از حد مجاز است ملاك عمل م انگ ن عرض دهنه و ارتفاع واحدها غ رمجاز است.

تبصره6: درخصوص عرض و ارتفاع سوله چنانچه دهنه سوله به محوطه كارگاه باشد با عرض مجاز و در مورد ارتفاع در صورت كه غ رمجاز باشد طبق فرمول محاسبه م ‌گردد.

هـ: به استناد مصوبه شماره 12783/ش الف د مورخه 12/7/1384 و اصلاح ه‌ها شماره 16019/ش الف د مورخه 13/11/1384 و شماره 17627/ش الف د مورخه 28/1/1385 شورا اسلام شهر عوارض ناش از تجم ع واحدها تجار علاوه بر عوارض پذ ره برا مجتمع‌ها ب ش از 50 واحد به شرح ذ ل محاسبه م ‌گردد.

1- طبقه ز رزم ن np 24/0

2- طبقه همكف np 4/0

3- طبقه اول np2/0

4- طبقه دوم np 18/0

5- طبقه سوم به بالاnp14/0

P: برابر است با ق مت منظقه‌بند بر اصل به شرط كه حداكثر از 000/82 ر ال (م انگ ن ق مت منظقه‌بند برها اصل كه وضع ت تجار مناسب‌تر نسبت به سا ر مناطق شهر دارند) ب شتر نگردد.

n: تعداد واحدها تجار

تبصره:

الف- واحدها تجار بزرگ به ازاء هر 40 متر مربع ك واحد تجار محسوب م ‌گردد.

ب- ا ن عوارض صرفاً شامل ز ربنا مف د تجار م ‌باشد.

مثال:

چنانچه ك مجتمع تجار بصورت سه طبقه (ز رزم ن- همكف- اول)

ز رزم ن 65 واحد با ز ربنا 1300 مترمربع و طبقه همكف 60 واحد با ز ربنا 1200 مترمربع و طبقه اول 45 واحد با ز ربنا 1100 مترمربع با ق مت منظقه‌بند 45000 ر ال عوارض ناش از تجم ع واحدها تجار به شرح ذ ل است:

R 912/600/000= 1300× 45000 × 65× 24/0 = a

R 1/296/000/000= 1200 × 45000× 60×4/0= b

R 445/5/000/000= 1100× 45000 × 45 × 2/0= c

 


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 25/03/89 ساعت 14:07