به نظر شما محدوده منطقه دو نيازمند به كداميك از پروژه هاي عمراني دارد؟

زيرسازي و روكش آسفالت 17.8%
فضاي سبز و پارك سازي 23.3%
تملك و تعريض خيابان 51.3%
پياده رو سازي 6.7%


مشاهده نتايج

تعار ف و نحوه محاسبه عوارض

عوارض تجدید بنای ساختمانهای فرسوده

به استناد مصوبه شماره 17628/ش الف د مورخه 28/2/1385 و مصوبه اصلاحی شماره 19628/ش الف د مورخ 25/4/85 شورای اسلامی شهر عوارض بافتهای فرسوده به شرح ذیل محاسبه می گردد.

ماده واحده:

به استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها به جهت مساعدت و تشویق مالکین ساختمانهای واقع در بافتهای قدیمی و فرسوده شهر که به تجدید بنای ساختمان فرسوده خود اقدام نمایند به شهرداری شیراز اجازه داده می شود عوارض اینگونه ساختمانها را به شرح تباصر ذیل تقلیل و وصول نمایند.

تبصره 1: در صورت تجدید بنای واحدهای مسکونی و تجاری در بافتهای فرسوده و قدیمی به میزان زیربنای مندرج در پروانه و یا پایان کار از پرداخت هرگونه عوارض صدور پروانه ساختمانی به استثنای حق مشرفیت معاف و مازاد بر پروانه قبلی و پایان کار در صورت درخواست اضافه بنا در حد ضوابط ، مشمول عوارض متعلقه برابر دستورالعملهای مورد اجرا خواهند شد.

تبصره 2: در صورت تجدید بنای واحدهای مسکونی در بافت تاریخی فرهنگی مشروط به موافقت کمیسیون ماده پنج ، 50% پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد و در صورت عدم تامین پارکینگ ، عوارض کسری پارکینگ به صورت p165 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 3:در صورت تجدید بنای واحدهای تجاری در بافت های فرسوده چنانچه احداث و یا تبدیل آن مربوط به قبل از تاریخ 1/1/68 باشد در صورت داشتن کسری پارکینگ عوارض پارکینگ گروهی برای میزان زیربنای مندرج پروانه به صورت s25+p165 محاسبه و در صورت درخواست اضافه زیر بنای براساس دستورالعملهای مورد اجرا محاسبه می گردد.

تبصره 4 اصلاحی :ساختمانهای قدیمی و فرسوده که فاقد پایان کار می باشند، در صورت شمول عوارض بر روی ساختمان موجود 3/1 عوارض آنها دریافت و 3/2 عوارض مربوطه طی یک چک 12 ماهه وصول خواهد شد در صورتیکه تا قبل از سپری شدن مدت 12 ماه نسبت به دریافت پروانه تجدید بنا اقدام نمایند چک وجوه مربوطه به میزان عوارض 3/2 به متقاضی مسترد خواهد شد.

تبصره 5:ساختمانهای موضوع این ماده واحده می بایست احداث آن مربوط به قبل از 1/1/68 باشد( تاریخ صدور پروانه و با اشتراک برق و آب مبنای محاسبه سال ساخت است و همچنین برای واحدهای تجاری علاوه بر موارد فوق پرداخت عوارض صنفی و یا برگ مفاصاحساب دارائی ملاک می باشد.

تبصره 6: کلیه واحدهای مشمول این لایحه به میزان سطح اشغال موجود از پرداخت بهای خدمات معاف خواهند شد.


حق مشرفیت

به استناد مصوبه های شماره 3656 ش الف – 5/11/1382 و 10196/ش الف د مورخه 16/5/1384 و مصوبه شماره 19008 /ش الف د – 8/2/1386 شورای اسلامی شهر عوارض حق مشرفیت به شرح زیر قابل وصول می باشد.

تعاریف:

طرحهای اصلاح معابر :به طرحهائی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرحهای شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

طرحهای توسعه و تحویل :به گذرهائی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود براثر مطالعات ترافیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.

طرحهای تعریضی :به گذرهائی اطلاق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آئین نامه گذر بندی یا طرحهای تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

طرحهای احداثی :به گذرهائی اطلاع می گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند.

ماده واحده :به کلیه اراضی و املاکی که براثر طرحهای اصلاحی ، تعریض ، توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی یا تعریض و یا احداثی واقع می شوند عوارض حق مشرفیت برای یک بار تعلق می گیرد که هنگام فروش ( نسبت به سهم فروشهرفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تباصر ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.

تبصره 1 :عوارض حق مشرفیت به کلیه اراضی و املاکی که در معرض طرح و یا براساس اجراء طرح های ماده واحده برگذر واقع شده و یا می شوند p7 می باشد و اجراء کلیه عملیات اجرائی مربوط به این طرحها به عهده شهرداری می باشد.

تبصره 2 :در هنگام اجرای طرحهای مورد مسیر تا میزان 20% عرصه باقیمانده از مورد مسیر کسر و الباقی هنگام نقل و انتقال ملک به غیر قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 3:عوارض حق مشرفیت از برگذر جدید تا عمق 30 متر اول p7 و مابقی p4 تا عمق 100 متر تعلق می گیرد.

در صورتی که زمین به ابعاد 20×75 دارای 1500 مترمربع مساحت بوده و 100 مترمربع از زمین مزبور به ابعاد 20×5 در مسیر تعریض قرار داشته باشد عوارض حق مشرفیت این پلاک به صورت زیر قابل محاسبه است.


1400=100-1500


280=20%×1400


180= 100-280

مساحت مشمول اخذ مشرفیت

900=20%÷180

مساحت مشمول مشرفیت عمق اول

P7×600 = 20 ×30

مساحت مشمول مشرفیت عمق بعدی

P4× 300 = 20×15

تبصره 4:کلیه مستحدثاتی (مانند احداث بوستان) که موجب ارزش افزوده می گردند عوارض حق مشرفیت براساس p5 به عمق 100 متر بعد از اجرای طرح صرفاً برای املاک تجاری تعلق می گیرد.

تبصره 5:کلیه املاکی که حداکثر با تعریض عمق 2 متر مشمول حق مشرفیت می گردند تا 20% بافی مانده ملک با مورد مسیر تهاتر و چنانچه شهرداری پس از آن بستانکار گردد با کسر 20% مقدار بستانکار مشمول حق مشرفیت می گردند.

تبصره 6:کلیه املاکی که مشمول تعریض در پیاده رو جلو ملک گردند مشروط به اینکه مطالبه غرامت ننمایند مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت نمی شوند.

تبصره 7:عوارض حق مشرفیت به کلیه اراضی و ساختمانهائی که براثر طرحهای اصلاحی تعریض توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی یا تعریضی و یا احداثی قبل از مورخ 3/11/70 واقع شده اند تعلق نمی گیرند.

تبصره 8:اراضی و املاک فاقد ساختمان موضوع تبصره 7 چنانکه تقاضای غرامت مورد مسیری نماید مشمول پرداخت
حق مشرفیت مطابق تبصره 2 مصوبه شماره 3656 مورخ 15/11/82 می گردد.

توضیحات:

الف : برای اراضی و ساختمانهای ویلائی که مورد مسیر نداشته باشند حق مشرفیت براساس تبصره 3 وصول می گردد.

مثال : برای اراضی و ساختمانهای ویلائی که مورد مسیر داشته باشند حق مشرفیت به صورت زیر محاسبه می گردد.

مساحت کل زمین = a

متراژ مورد مسیر = b

باقیمانده = x

متراژ مشمول مشرفیت= y

مابه التفاوت مورد مسیر و باقیمانده=z

متراژ مشمول حق مشرفیت= Q

a-b=x

y= 20%×x

y-b=z

Q=20%÷z

P7×Q

چنانچه ملکی به مساحت 300 متر مربع که مقدار 30 مترمربع آن در مسیر قرار گرفته باشد و قیمت منظقه بندی آن 10000 ریال باشد حق مشرفیت به شرح زیر محاسبه می گردد.


270=30-300

54=20%×270

24=30-54

120=20%÷24

000/400/8=10000×7×120
عوارض حق مشرفیت ریال

ب : چنانچه مورد مسیر از 20% حق مشرفیت بیشتر باشد و مورد مطالبه مالک قرار گیرد به شرح زیر اقدام خواهد شد.

چنانچه میزان سطح اشغال براساس مساحت اولیه از نظر شهرسازی و موقعیت مجاورین بلامانع باشد زیربنا براساس سطح اشغال مساحت اولیه در نظر گرفته می شود لیکن تراکم مازاد بر 120% باقیمانده موردمحاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است این امر می بایستی پس از تنظیم توافقنامه بین مالک و شهرداری صورت پذیرد.

به عنوان مثال: چنانچه ملکی به مساحت 300 مترمربع که مقدار 60 متر آن در مسیر قرار گرفته باشد حق مشرفیت و غرامت به شرح زیر مورد محاسبه و تهاتر قرار می گیرد.

باقیمانده زمین

240=60-300

متراژ مشمول مشرفیت

48=20%×240

مورد مطالبه مالک

12=48-60


360=120×300

سطح اشغال براساس مساحت اولیه

180=2÷360

تراکم مجاز براساس مساحت ثانویه

288=120%×240

متراژ مشمول تراکم

72=288-360

ج: چنانچه میزان سطح اشغال براساس مساحت اولیه از نظر شهرسازی و موقعیت مجاورین امکان پذیر نباشد میزان زیربنا براساس سطح اشغال باقیمانده بعلاوه متراژ مورد مطالبه مالک توافق لیکن تراکم مازاد بر 120% باقیمانده بعلاوه متراژ طلب مالک اخذ می گردد.

بدیهی است این امر می بایستی پس از تنظیم توافقنامه بین مالک وشهرداری صورت پذیرد.

به عنوان مثال: چنانچه ملکی به مساحت 300 مترمربع که مقدار 60 متر آن در مسیر قرار گرفته باشد حق مشرفیت و غرامت به صورت زیر مورد محاسبه و تهاتر قرار می گیرد.

باقیمانده

240=60-300

میزان مشمول مشرفیت

48=20%×240

مورد مطالبه مالک

12=48-60

تراکم مجاز براساس مساحت ثانویه

288=120%×240

سطح اشغال مجاز براساس مساحت ثانویه

144=2÷288

سطح اشغال هم کف

156=12+144


312=2×156

جمع مساحت باقیمانده بعلاوه مورد مطالبه

252=12+240

تراکم مجاز

4/302=120%×252

متراژ مشمول تراکم

6/9=4/302-312

د: برای ساختمانهای آپارتمانی بصورت زیر محاسبه می گردد.

 
 
P7× کل عرصه × سهم از اعیان

کل اعیان

هـ : به استناد مصوبه شماره 5233/ش الف د مورخ 2/4/1383 شورای اسلامی شهر عوارض حق مشرفیت از املاک واقع در بر گذرهای 12 متر و پایین تر به شرح زیر عمل می گردد:

املاکی که بر اثر تعریض ، اصلاح و یا توسعه در برگذرهای 12 متر و زیر 12 متر قرار می گیرند در صورتی که سهم عوارض حق مشرفیت بیشتر از مقدار مورد مسیر باشد، شهرداری هیچگونه مازادی را دریافت نمی نماید اما اگر مقدار مورد مسیر بیشتر از 20% مساحت باقیمانده زمین باشد بایستی مازاد 20% به قیمت روز محاسبه و به مالک پرداخت گردد.

و کلیه ساختمانهائی که قبلاً پروانه اخذ نموده باشند چنانچه مشمول عوارض حق مشرفیت گردند طبق تبصره 2 عمل
می گردد.
 
تاريخ بروز رساني : سه شنبه 25/03/89 ساعت 13:04