خبرها

 • آگهی خرید رنگ دوجزئی برای خط کشی مسیر عابرپیاده
 • واگذاری امور تنظیفی و خدماتی پارکهای آموزش فرهنگ
 • آگهی خرید رنگ دوجزئی و اجرای خط کشی و طرح فلشی
 • راه اندازی سومین پارک ترافیک شیراز
 • تقدیر مدیر کل ارشاد فارس از مدیر عامل سازمان ترافیک
 • بازدید مسئولین استانی و شهری از غرفه سازمان ترافیک
 • چاره ای جز اجرای طرح ترافیک در محدوده مرکزی شهر نداریم
 • راه اندازی مسیر مکانیزه دوچرخه سواری در شیراز
 • السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)
 • خطوط ویژه اتوبوس در مناطق ترافیکی شیراز، راه‌اندازی می‌شود
 • جستجو

  نظرسنجي

  ایمن سازی معابر شامل نصب گاردریل ، رفلکتور و گل میخ ، سرعت گیر و خط کشی معابر و ... را تا چه میزان در ایمنی رانندگان و عابران پیاده موثر می دانید ؟

  خیلی زیاد 59.3%
  زیاد 13.5%
  متوسط 18.0%
  کم 8.1%


  مشاهده نتايج

    رسالت سازمان
   

  رسالت سازمان

  سازمان حمل ونفل تراف ك سازمان است وابسته به شهردار شیراز كه دارا شخص ت مستقل حقوق مال وادار است ومطابق با اساسنامه سازمان ائ ن نامه ودستورالعملها مصوب اداراه م گردد.

  اهداف سازمان :تلاش براس بهبود عبورومرور در سطح شهر از طر ق مطالعه برنامه ر ز طراح آموزش نظارت وهماهنگ به منظور جابجا ا من ارزان سر ع وراحت مسافران عابران وكالا كه به شرح ذ ل انجام وظ فه م نما د .

   • ته ه آمار واطلاعات و ا جاد بانك اطلاعات حمل ونقل وتراف ك شهر وارتباط با دستگاهها ذ ربط.
   • ته ه برنامه ها كوتاه مدت وم ان مدت وبلند مدت وتدو ن نظام برنامه ر ز وته ه طرحها مورد ن از حمل ونقل و تراف ك شهر شیراز و نظارت بر اجرا آن .
   • ارائه پ شنهاد در خصوص ناوگان مورد ن از در حمل ونقل عموم به مراجع ذ صلاح.
   • انجام مطالعات موردن از حمل ونقل درون شهر و بهنگام ساز اطلاعات انها .
   • تدو ن و اجرا برنامه ها اموزش عموم بار ارتقا سطح فرهنگ و رفتار تراف ك شهروندان .
   • اعمال نظارت بر ا من ساز معابر و ساختمانها در حال احداث.
   • مد ر ت و نظارت بر اداره امور پارك نگها عموم وخصوص وحاش ه ا در سطح شهر .
   • ته ه طرحها مرتبط با مهندس تراف ك در راستا جابجا ا من وسا ط نقل ه .
   • مد ر ت بهنگام و لحظه ا تراف ك از طر ق استقرار و استفاده از س ستم ها پ شرفته و دستاوردها و تكنوژ روز.
   • مد ر ت و نظارت بر س ستم ها فرمانده تقاطعات شهر و به نه ساز زمان بند انها .
   • اجرا و نظارت بر پروژه طرح ها هندس تقاطعات پلها هوا پا انه ها حمل ونقل درون شهر ا ستگاهها حمل و نقل همگان و نصب سرپناهها مربوطه .
   • بررس مكان اب تابلوها علائم و د گر تسه لات تراف ك .
   • خط كش معابر اعم از خطوط محور و پ اده .
   • رعا ت س استها قوان ن ومقررارت برا حفظ مح ط ز ست وكاهش مصرف انر‍ژ وكاهش الودگ هوا باراه انداز مراكز معا نه فن خودرو ونظارت بر عملكرد آنها.
   • مشاركت با اشخاص حق ق و حقوق در راستا اجرا پروژه ها تراف ك .
   • ارائه خدمات مشاوره ا به شهردار ها و د گر ادارت و امورمهندس حمل و نقل تراف ك .
   • افزا ش ا من تردد وسا ل نقل ه در معابر با استفاده از ابزار و روش ا پ شرفته كنترل سرعت و تخلفات در جهت اعمال قانون و مقررارت راهنما و رانندگ .


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 29/10/87 ساعت 08:02