خبرها

 • عملکرد مناسب پارکینگ‌های عمومی شیراز در نوروز 93
 • برگزاری برنامه آموزشی و شاد همراه با مسابقه در نمایشگاه نوروزی شهرداری شیراز
 • استقرار دوچرخه در پارکینگ‌های شیراز برای استفاده مسافران
 • راه اندازی تلفن گویا در سازمان حمل و نقل و ترافیک
 • شرکت مدیر عامل و پرسنل سازمان حمل و نقل و ترافیک در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن به روایت تصویر
 • آگهی مناقصه : پل هوایی
 • مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک: صندوق صوتی دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی در سازمان حمل و نقل و ترافیک راه اندازی شد
 • مسابقات تنیس روی میز دومین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری شیراز با معرفی نفرات برتر به پایان یافت.
 • گزارش تصویری از محدوده ترافیک و خطوط ویژه اتوبوسرانی در یک روز برفی زمستان
 • عملیات اجرایی خط ویژه اتوبوسرانی را از سایت سازمان حمل و نقل و ترافیک دنبال کنید.
 • جستجو

  نظرسنجي

  اجرای خطوط ويژه تا چه میزان در افزایش مطلوبیت ناوگان حمل و نقل عمومی اثر داشته است ؟

  خیلی زیاد 5.8%
  زیاد 4.5%
  متوسط 9.5%
  کم 80.2%


  مشاهده نتايج

    رسالت سازمان
   

  رسالت سازمان

  سازمان حمل ونفل تراف ك سازمان است وابسته به شهردار شیراز كه دارا شخص ت مستقل حقوق مال وادار است ومطابق با اساسنامه سازمان ائ ن نامه ودستورالعملها مصوب اداراه م گردد.

  اهداف سازمان :تلاش براس بهبود عبورومرور در سطح شهر از طر ق مطالعه برنامه ر ز طراح آموزش نظارت وهماهنگ به منظور جابجا ا من ارزان سر ع وراحت مسافران عابران وكالا كه به شرح ذ ل انجام وظ فه م نما د .

   • ته ه آمار واطلاعات و ا جاد بانك اطلاعات حمل ونقل وتراف ك شهر وارتباط با دستگاهها ذ ربط.
   • ته ه برنامه ها كوتاه مدت وم ان مدت وبلند مدت وتدو ن نظام برنامه ر ز وته ه طرحها مورد ن از حمل ونقل و تراف ك شهر شیراز و نظارت بر اجرا آن .
   • ارائه پ شنهاد در خصوص ناوگان مورد ن از در حمل ونقل عموم به مراجع ذ صلاح.
   • انجام مطالعات موردن از حمل ونقل درون شهر و بهنگام ساز اطلاعات انها .
   • تدو ن و اجرا برنامه ها اموزش عموم بار ارتقا سطح فرهنگ و رفتار تراف ك شهروندان .
   • اعمال نظارت بر ا من ساز معابر و ساختمانها در حال احداث.
   • مد ر ت و نظارت بر اداره امور پارك نگها عموم وخصوص وحاش ه ا در سطح شهر .
   • ته ه طرحها مرتبط با مهندس تراف ك در راستا جابجا ا من وسا ط نقل ه .
   • مد ر ت بهنگام و لحظه ا تراف ك از طر ق استقرار و استفاده از س ستم ها پ شرفته و دستاوردها و تكنوژ روز.
   • مد ر ت و نظارت بر س ستم ها فرمانده تقاطعات شهر و به نه ساز زمان بند انها .
   • اجرا و نظارت بر پروژه طرح ها هندس تقاطعات پلها هوا پا انه ها حمل ونقل درون شهر ا ستگاهها حمل و نقل همگان و نصب سرپناهها مربوطه .
   • بررس مكان اب تابلوها علائم و د گر تسه لات تراف ك .
   • خط كش معابر اعم از خطوط محور و پ اده .
   • رعا ت س استها قوان ن ومقررارت برا حفظ مح ط ز ست وكاهش مصرف انر‍ژ وكاهش الودگ هوا باراه انداز مراكز معا نه فن خودرو ونظارت بر عملكرد آنها.
   • مشاركت با اشخاص حق ق و حقوق در راستا اجرا پروژه ها تراف ك .
   • ارائه خدمات مشاوره ا به شهردار ها و د گر ادارت و امورمهندس حمل و نقل تراف ك .
   • افزا ش ا من تردد وسا ل نقل ه در معابر با استفاده از ابزار و روش ا پ شرفته كنترل سرعت و تخلفات در جهت اعمال قانون و مقررارت راهنما و رانندگ .


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 29/10/87 ساعت 08:02