خبرها

 • بازدید نماینده مجلس از سازمان حمل و نقل و ترافیک
 • پذیرش مقاله در دومین کنفرانس ملی معماری شهری پایدار
 • دیدار مدیر عامل سازمان ترافیک از خانه سالمندان
 • طرح پیاده تا مدرسه در شیراز اجرا شد
 • گوشه ایی از فعالیت سازمان حمل و نقل و ترافیک به روایت تصویر
 • بازدید شهردار شیراز از پارکینگ طبقاتی نشاط
 • همراه با نخبگان ، همگام با رسانه ملی
 • آموزش رفتارهای ترافیکی از ساخت پل و تونل آسان تر نیست .
 • مدیر عامل سازمان ترافیک قهرمان مسابقات تیراندازی شد
 • سی و ششمین حماسه 22 بهمن
 • جستجو

  نظرسنجي

  ایمن سازی معابر شامل نصب گاردریل ، رفلکتور و گل میخ ، سرعت گیر و خط کشی معابر و ... را تا چه میزان در ایمنی رانندگان و عابران پیاده موثر می دانید ؟

  خیلی زیاد 34.4%
  زیاد 7.9%
  متوسط 10.2%
  کم 46.9%


  مشاهده نتايج


  اداره تسهيلات و ا یمنی و مهندسی ترافیك

  اداره تسهیلات و مهندسی ترافيك از چهار واحد نظارت ، اجرائی ، پارکينگها و ا يمنی تشکيل شده است که شرح وظایف هر یک از واحد ها به شرح زیر می باشد :

  الف ) واحد نظارت

   • نظارت بر اجرای پل های هوایی عابر و زیرگذرهای عابر پياده .
   • نظارت بر اجرای سايه بانهای ایستگاه اتوبوس .
   • نظارت بر اجرای تابلوهای راهنما شهری .
   • نظارت بر اجرای پا یانه های اتوبوسرانی و طرحهای هندسی .
   • كنترل و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانكاران .
   • تهیه متری و برآورد قیمت كارهای اجرایی .

  ب ) واحد اجرایی

   • نصب تابلوها و علائم ایمن ، راهنمای شهر ، راهنما یی رانندگی .
   • نصب چراغ راهنما و تعمیر و نگهداری آن (اعم از فرمانده و چشمك زن)
   • نصب رفلكتور – میخ چدن .
   • ا یمن سازی كارگاههای اجرایی
   • خط كشی معابر ، محور و عابر پیاده و علا یم افقی.
   • نصب انواع برآمدگی کنترل ترافیک ( پلاستیك و آسفالت )
   • ساخت تابلوهای میادین ، اسامی خیابانها ، كوچه ها و راهنمای شهر .

  ج) واحد پاركینگها

   • نظارت بر انعقاد قرارداد پاركینگها و پارک حاشیه ای (كارت پاركها) .
   • تحو یل و تحول پارک حاشیه ای ( كارت پاركها) و پاركینگها .
   • نظارت و بازدید از پاركینگها و پارک های حاشیه ای( كارت پاركها ).
   • هماهنگی در خصوص نرخ پاركینگها و پارک حاشیه ای (كارت پاركها ).
   • تنظیم مبلغ پایه و كارشناسی پارکهای ترافیکی ( كارت پاركها ) ، پاركینگها باهنماهنگی هیات ارزیاب .
   • تنظیم پرونده تفكیك جهت پاركینگها و پارکهای ترافیکی ( كارت پاركها ).
   • بررس محدوده ها تراف ك و ن از شهر به پارك نگها و پارک های حاش ه ای (كارت پاركها) .
   • نظارت بر پاركینگها اختصاص در سطح شهر ( در خصوص حسن انجام كار و كنترل قیمتها )‌.
   • كارشناس خطوط جدید و پاركینگهای جدید .
   • نظارت و مدیریت بر پارکومترها .

  د ) واحد ا یمنی

   • تهیه پلانهای ا یمن سازی به منظور حفار یها ی سطح شهر مربوط به ادارات گاز ، آب ، برق ، آبها ی سطحی ، آبفا و قطار شهر ی و نظارت بر عملکرد آنها .
   • تهیه فرم های الف و ب به منظور پاسخگویی استعلام حفاری ادارات فوق الذكر .
   • پاسخ به استعلام مناطق شهردار جهت ا یمن سازی ساختمانها ی سطح شهر .
   • پاسخ به تقاضاها ی شخصی به منظور تردد خودروهای كامیون و جرثقیل .
   • نظارت مستمر بر کارگاههای حفاری و ساختمانی و صدور برگ اخطاریه به پروژه ها نا ا یمن .
   • همكاری با سازمان اتوبوسرانی جهت مكان یابی و رفع نقص ا یستگاهها و سرپناهها .
   • مكاتبه با امور شهر مناطق به سبب عدم رعا یت نكات ا یمن پروژه های ساختمانی و تعطیل پروژه .
   • همكاری با سازمان تاكسیران جهت مكان یابی و رفع نواقص ا یستگاهها .
   • همكاری با سازمان میاد ین جهت مكان یابی و رفع نواقص دكه های فصلی و دكه های دائمی .
   • همكاری با اداره راهنمایی و رانندگی و بازدید ازمكان های مختلف و رفع نواقص .
   • همكاری با سازمان فضای سبز و مكاتبه جهت جلوگیری از سرریز آب و حرس درختان .
   • همكاری با سازمان باز یافت و مكاتبه جهت پاكسازی معابر .
   • بررسی از تابلوهای تبلیغات و بیلبورد در سطح شهر قبل و بعد از نصب در سطح شیراز  .
   • پاسخ گویی و كارشناسی از تقاضای مردم در خصوص کاهش سرعت و نصب برآمدگی کنترل سرعت – نصب علائم اخطار و هشدار دهنده – خط كشی – مسدود نمودن و  یكطرفه نمودن كوچه ها و معابر .
   • پاسخ گویی و كارشناسی از تقاضای ادارات جهت كارشناسی از محوطه های داخل و تهیه پلان جانمایی علائم از جمله دانشكده علوم و فنآوری – دامپزشكی – پیام نور و شركت صنا یع الكترونیك .
   • بازد د همه روزه از سطح شهر به منظور ع ب اب علائم و مشكلات امور شهر ، ساختمان و غ ره و گزارش به ادارات ذ ربط .
   • بازدید و كنترل حفاریهای سطح شهر همه روزه .
   • همكاری با نصاب برآمدگی های کنترل سرعت اعم از آسفالتی و پلاستیکی جهت کاهش سرعت .
   • ا یمن سازی مدارس و مراکز جاذبه و تولید سفر .  تاريخ بروز رساني : سه شنبه 05/10/91 ساعت 12:31