نظرسنجي

ایمن سازی معابر شامل نصب گاردریل ، رفلکتور و گل میخ ، سرعت گیر و خط کشی معابر و ... را تا چه میزان در ایمنی رانندگان و عابران پیاده موثر می دانید ؟

خیلی زیاد 35.1%
زیاد 8.3%
متوسط 10.1%
کم 45.9%


مشاهده نتايج


اداره تسهيلات و ا یمنی و مهندسی ترافیك

اداره تسهیلات و مهندسی ترافيك از چهار واحد نظارت ، اجرائی ، پارکينگها و ا يمنی تشکيل شده است که شرح وظایف هر یک از واحد ها به شرح زیر می باشد :

الف ) واحد نظارت

  • نظارت بر اجرای پل های هوایی عابر و زیرگذرهای عابر پياده .
  • نظارت بر اجرای سايه بانهای ایستگاه اتوبوس .
  • نظارت بر اجرای تابلوهای راهنما شهری .
  • نظارت بر اجرای پا یانه های اتوبوسرانی و طرحهای هندسی .
  • كنترل و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانكاران .
  • تهیه متری و برآورد قیمت كارهای اجرایی .

ب ) واحد اجرایی

  • نصب تابلوها و علائم ایمن ، راهنمای شهر ، راهنما یی رانندگی .
  • نصب چراغ راهنما و تعمیر و نگهداری آن (اعم از فرمانده و چشمك زن)
  • نصب رفلكتور – میخ چدن .
  • ا یمن سازی كارگاههای اجرایی
  • خط كشی معابر ، محور و عابر پیاده و علا یم افقی.
  • نصب انواع برآمدگی کنترل ترافیک ( پلاستیك و آسفالت )
  • ساخت تابلوهای میادین ، اسامی خیابانها ، كوچه ها و راهنمای شهر .

ج) واحد پاركینگها

  • نظارت بر انعقاد قرارداد پاركینگها و پارک حاشیه ای (كارت پاركها) .
  • تحو یل و تحول پارک حاشیه ای ( كارت پاركها) و پاركینگها .
  • نظارت و بازدید از پاركینگها و پارک های حاشیه ای( كارت پاركها ).
  • هماهنگی در خصوص نرخ پاركینگها و پارک حاشیه ای (كارت پاركها ).
  • تنظیم مبلغ پایه و كارشناسی پارکهای ترافیکی ( كارت پاركها ) ، پاركینگها باهنماهنگی هیات ارزیاب .
  • تنظیم پرونده تفكیك جهت پاركینگها و پارکهای ترافیکی ( كارت پاركها ).
  • بررس محدوده ها تراف ك و ن از شهر به پارك نگها و پارک های حاش ه ای (كارت پاركها) .
  • نظارت بر پاركینگها اختصاص در سطح شهر ( در خصوص حسن انجام كار و كنترل قیمتها )‌.
  • كارشناس خطوط جدید و پاركینگهای جدید .
  • نظارت و مدیریت بر پارکومترها .

د ) واحد ا یمنی

  • تهیه پلانهای ا یمن سازی به منظور حفار یها ی سطح شهر مربوط به ادارات گاز ، آب ، برق ، آبها ی سطحی ، آبفا و قطار شهر ی و نظارت بر عملکرد آنها .
  • تهیه فرم های الف و ب به منظور پاسخگویی استعلام حفاری ادارات فوق الذكر .
  • پاسخ به استعلام مناطق شهردار جهت ا یمن سازی ساختمانها ی سطح شهر .
  • پاسخ به تقاضاها ی شخصی به منظور تردد خودروهای كامیون و جرثقیل .
  • نظارت مستمر بر کارگاههای حفاری و ساختمانی و صدور برگ اخطاریه به پروژه ها نا ا یمن .
  • همكاری با سازمان اتوبوسرانی جهت مكان یابی و رفع نقص ا یستگاهها و سرپناهها .
  • مكاتبه با امور شهر مناطق به سبب عدم رعا یت نكات ا یمن پروژه های ساختمانی و تعطیل پروژه .
  • همكاری با سازمان تاكسیران جهت مكان یابی و رفع نواقص ا یستگاهها .
  • همكاری با سازمان میاد ین جهت مكان یابی و رفع نواقص دكه های فصلی و دكه های دائمی .
  • همكاری با اداره راهنمایی و رانندگی و بازدید ازمكان های مختلف و رفع نواقص .
  • همكاری با سازمان فضای سبز و مكاتبه جهت جلوگیری از سرریز آب و حرس درختان .
  • همكاری با سازمان باز یافت و مكاتبه جهت پاكسازی معابر .
  • بررسی از تابلوهای تبلیغات و بیلبورد در سطح شهر قبل و بعد از نصب در سطح شیراز  .
  • پاسخ گویی و كارشناسی از تقاضای مردم در خصوص کاهش سرعت و نصب برآمدگی کنترل سرعت – نصب علائم اخطار و هشدار دهنده – خط كشی – مسدود نمودن و  یكطرفه نمودن كوچه ها و معابر .
  • پاسخ گویی و كارشناسی از تقاضای ادارات جهت كارشناسی از محوطه های داخل و تهیه پلان جانمایی علائم از جمله دانشكده علوم و فنآوری – دامپزشكی – پیام نور و شركت صنا یع الكترونیك .
  • بازد د همه روزه از سطح شهر به منظور ع ب اب علائم و مشكلات امور شهر ، ساختمان و غ ره و گزارش به ادارات ذ ربط .
  • بازدید و كنترل حفاریهای سطح شهر همه روزه .
  • همكاری با نصاب برآمدگی های کنترل سرعت اعم از آسفالتی و پلاستیکی جهت کاهش سرعت .
  • ا یمن سازی مدارس و مراکز جاذبه و تولید سفر .تاريخ بروز رساني : سه شنبه 05/10/91 ساعت 12:31