نظرسنجي

كيفيت سرويس دهي مدارس در سال تحصيلي جديد؟

عالي 22.3%
خوب 7.7%
متوسط 10.0%
ضعيف 60.0%


مشاهده نتايج

  آژانس های تاکسی تلفنی - 1

رد ف
نام تاكس تلفن
نام مد ر مسئول
تلفن
آدرس
1
تخت جمش د
مج د حسن پور
8222000-82210000-8220000
بلوار ش د قدوس شرق
2
حم د
محمد حس ن فكر
8228383-8220022
بلوار پاسداران –خ ابان ش د جهان آرا
3
ام ر
اكبر رازه
6243031-6241231
فرهنگ شهر -خ ابان سجاد ه دوم
4
پاسارگاد
محمد رضا صلاح
8-6270005
خ ابان زرگر -انتها 12متر نماز
5
پژو تالار
محمد جعفر زك پور
2-2282141
بعد چهارراه ادب ات-جنب اداره كل بازرگان
6
پ مان
جواد دهقان
8232244-8222244
شهرك والفجر-جنب مسجد م ثم
7
همراه
اكبر چ ز فهم
2290144-2248993
پشت كارخانه روغن نبات
8
پارك
س د اكبر هاشم ن ا
2225133-2223299
خ ابان زند- روبرو پارك هتل
9
آس ا
عباس روزبه
2333522-2307370
خ ابان 16متر برق
10
پرسپول س
فر دون صادق ان
6266740-6264100
خ ابان عف ف آباد
11
جام جم
س روس اسد
8300601-8300600-8304444
بلوار رزه –ا ستگاه قوام
12
شیراز
ابراه م شمس
2354553-2330639
خ ابان صورتگر
13
آسمان
حامد حاج باقر
7260020-7260000-7260005
بلوار مدرس-ك ان شهر
14
فجر
س د اكبر صم م شكار
5-8240044-8247005
عادل آباد-20متر هما ون
15
پ ام
مس ح حقان
4-6306663-6304444
چهارراه گاز-20متر امام حسن
16
سحر
عل مراد ابوالورد
6306647-6309202
فرهنگ شهر-ا ستگاه 14
17
شهر
منصور حقان
6244444-6244443-6244343
معال آباد-روبرو درب دوم
18
انور
محمد ابراه م رح م
2306409-2309408-2356564
خ ابان انور –خ ابان منوچهر
19
توح د
مج د ك انپور
8219999
خ ابان نادر-چهارراه اصلاح نژاد
20
اطلس
محمد حسن حسن پور
2285000-2284000
خ ابان جد د قرآن
21
تورج
عباس نواب اكبر
2271212-2271111
چهارراه چنچنه
22
شب د ز
محمود ابراه م
7206772-7220064
خ ابان بر جستون-10متر دوم طالقان
23
نو د
احمد تم ز كار
5-2282244
خ ابان آر ا
24
ستاره
اسماع ل زاده
7276660
35متر فض لت-جنب بانك ملت
25
تكتاز
قاسم زارع پ ش
7271555-7260009
شهرك ول عصر
26
سپهر
س د عباس س ف
7303353
جهانگرد -مقابل دبستان ش د مصطف خم ن
27
پرستو
عبدالحس ن آزاد
8308686-8218686
بلوار ش د اعتماد -جنب كلانتر
28
رضا
حسن نامدار
2-7312111
بلوار گلستان-روبرو داروخانه گلستان
29
م لاد
عبدالعل بقول فرد
7316515-7317718
ابتدا بلوار هفت تنان
30
پرواز
شكر
7273001-7273000
بلوار مدرس-شهرك ك ان شهر
31
س نا
غلامعل نور زاده
8219898-8219897
خ ابان ش د اعتماد
32
مهتاب
مسعود مولا
7211328-7207170
خ ابان پودنك-20متر دوم سمت چپ
33
بهمن
عبدالحس ن سبزه وند
7251111-7271111
نبش ك انشهر –خ ابان آزادگان
34
ارغوان
عطر كد خدائ
7223388-7203344
بلوارمدرس-خ ابان پودنك-روبرو پارك ارغوان
35
تندرو
فرهاد محمد ان
8300849-8210257
تحو ل -20متر سنگ بر
36
آر ا
ب ژن پژوهش
7275050-7274040
بلوار مدرس-كو آزادگان-مقابل موزه
37
شبنم
 
7201133-7221515
بلوار مدرس-26متر اردوباد
38
م ثم
كلانتر
7261053-7252555
بلوار مدرس-روبرو پارك فض لت
39
نگ ن
س د محمد رضا اله ار
7252000-7251000-7261729
قلعه شاهزاده ب گم
40
پ شتاز
فرهاد اژدر
7273030-7272030
كو زهرا-بلوار راز

« صفحه بعد »
تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/01/93 ساعت 09:58