خبرها

 • رانندگان نمونه تاکسی در ایام نوروز مشخص شدند
 • تهیه نرم افزار هوشمند مسیر یابی تاکسی خطی و اعلام نرخ کرایه
 • بازید سرزده از تاکسی فرودگاه، ترمینال، راه آهن، اماکن تاریخی و مذهبی در ایام نوروز
 • آمادگی سازمان تاکسیرانی شیراز در خصوص دریافت و رسیدگی
 • کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی بر فعالیت خودروهای تاکسی در ایام نوروز
 • راننده تاکسی شیرازی و فرهنگ مسافر نوازی
 • بازدید و نظارت سرزده مدیر عامل سازمان تاکسیرانی از عملکرد ناوگان در سطح شهر
 • در ایام تعطیلات نوروز سال 94 آندسته از رانندگان تاکسی متخلف به کمیته انضباطی و تعزیرات معرفی می گردند.
 • با حضور معاون عمرانی استاندار و شهردار شیراز در جلسه شورای سازمان تاکسیرانی تایید گردید
 • از فرزندان شاغل خانواده شهدا و جانبازان در سازمان تاكسيراني تجلیل به عمل آمد
 • جستجو

  نظرسنجي

  كيفيت سرويس دهي مدارس در سال تحصيلي جديد؟

  عالي 22.3%
  خوب 7.6%
  متوسط 10.0%
  ضعيف 60.1%


  مشاهده نتايج

    آژانس های تاکسی تلفنی - 1

  رد ف
  نام تاكس تلفن
  نام مد ر مسئول
  تلفن
  آدرس
  1
  تخت جمش د
  مج د حسن پور
  8222000-82210000-8220000
  بلوار ش د قدوس شرق
  2
  حم د
  محمد حس ن فكر
  8228383-8220022
  بلوار پاسداران –خ ابان ش د جهان آرا
  3
  ام ر
  اكبر رازه
  6243031-6241231
  فرهنگ شهر -خ ابان سجاد ه دوم
  4
  پاسارگاد
  محمد رضا صلاح
  8-6270005
  خ ابان زرگر -انتها 12متر نماز
  5
  پژو تالار
  محمد جعفر زك پور
  2-2282141
  بعد چهارراه ادب ات-جنب اداره كل بازرگان
  6
  پ مان
  جواد دهقان
  8232244-8222244
  شهرك والفجر-جنب مسجد م ثم
  7
  همراه
  اكبر چ ز فهم
  2290144-2248993
  پشت كارخانه روغن نبات
  8
  پارك
  س د اكبر هاشم ن ا
  2225133-2223299
  خ ابان زند- روبرو پارك هتل
  9
  آس ا
  عباس روزبه
  2333522-2307370
  خ ابان 16متر برق
  10
  پرسپول س
  فر دون صادق ان
  6266740-6264100
  خ ابان عف ف آباد
  11
  جام جم
  س روس اسد
  8300601-8300600-8304444
  بلوار رزه –ا ستگاه قوام
  12
  شیراز
  ابراه م شمس
  2354553-2330639
  خ ابان صورتگر
  13
  آسمان
  حامد حاج باقر
  7260020-7260000-7260005
  بلوار مدرس-ك ان شهر
  14
  فجر
  س د اكبر صم م شكار
  5-8240044-8247005
  عادل آباد-20متر هما ون
  15
  پ ام
  مس ح حقان
  4-6306663-6304444
  چهارراه گاز-20متر امام حسن
  16
  سحر
  عل مراد ابوالورد
  6306647-6309202
  فرهنگ شهر-ا ستگاه 14
  17
  شهر
  منصور حقان
  6244444-6244443-6244343
  معال آباد-روبرو درب دوم
  18
  انور
  محمد ابراه م رح م
  2306409-2309408-2356564
  خ ابان انور –خ ابان منوچهر
  19
  توح د
  مج د ك انپور
  8219999
  خ ابان نادر-چهارراه اصلاح نژاد
  20
  اطلس
  محمد حسن حسن پور
  2285000-2284000
  خ ابان جد د قرآن
  21
  تورج
  عباس نواب اكبر
  2271212-2271111
  چهارراه چنچنه
  22
  شب د ز
  محمود ابراه م
  7206772-7220064
  خ ابان بر جستون-10متر دوم طالقان
  23
  نو د
  احمد تم ز كار
  5-2282244
  خ ابان آر ا
  24
  ستاره
  اسماع ل زاده
  7276660
  35متر فض لت-جنب بانك ملت
  25
  تكتاز
  قاسم زارع پ ش
  7271555-7260009
  شهرك ول عصر
  26
  سپهر
  س د عباس س ف
  7303353
  جهانگرد -مقابل دبستان ش د مصطف خم ن
  27
  پرستو
  عبدالحس ن آزاد
  8308686-8218686
  بلوار ش د اعتماد -جنب كلانتر
  28
  رضا
  حسن نامدار
  2-7312111
  بلوار گلستان-روبرو داروخانه گلستان
  29
  م لاد
  عبدالعل بقول فرد
  7316515-7317718
  ابتدا بلوار هفت تنان
  30
  پرواز
  شكر
  7273001-7273000
  بلوار مدرس-شهرك ك ان شهر
  31
  س نا
  غلامعل نور زاده
  8219898-8219897
  خ ابان ش د اعتماد
  32
  مهتاب
  مسعود مولا
  7211328-7207170
  خ ابان پودنك-20متر دوم سمت چپ
  33
  بهمن
  عبدالحس ن سبزه وند
  7251111-7271111
  نبش ك انشهر –خ ابان آزادگان
  34
  ارغوان
  عطر كد خدائ
  7223388-7203344
  بلوارمدرس-خ ابان پودنك-روبرو پارك ارغوان
  35
  تندرو
  فرهاد محمد ان
  8300849-8210257
  تحو ل -20متر سنگ بر
  36
  آر ا
  ب ژن پژوهش
  7275050-7274040
  بلوار مدرس-كو آزادگان-مقابل موزه
  37
  شبنم
   
  7201133-7221515
  بلوار مدرس-26متر اردوباد
  38
  م ثم
  كلانتر
  7261053-7252555
  بلوار مدرس-روبرو پارك فض لت
  39
  نگ ن
  س د محمد رضا اله ار
  7252000-7251000-7261729
  قلعه شاهزاده ب گم
  40
  پ شتاز
  فرهاد اژدر
  7273030-7272030
  كو زهرا-بلوار راز

  « صفحه بعد »
  تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/01/93 ساعت 09:58