خبرها

 • شوراها، وکیل مدافع مردم باشند : فرماندار شیراز روزنامه عصر مورخ 31/3/89
 • درخواست عضو شورای شهر شیراز از استاندار فارس روزنامه عصر مورخ 31/3/89
 • چمران در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره):پیش بینی امام راحل (ره) درباره محو اسرائیل به زودی محقق می شود
 • ماندن یا رفتن شهرداران بستگی به نظر شورای اسلامی شهر ها دارد
 • رئيس شوراي اسلامي استان فارس: راهكارهاي تأمين منابع مالي پايدار شورا و شهرداري‌ها بررسي مي‌شود روزنامه عصر 4/3/89
 • همایش ملی شوراها با حضور رئیس جمهور آغاز شد خبرگذاري مهر 9/2/89
 • روند مستمر کاهش اختیارات/ بازوی نظارتی شوراها کامل نشده است خبرگذاري مهر 9/2/89
 • جستجو

  نظرسنجي

  آشنایی شما با نحوه عملکرد شورای استان فارس تا چه میزان است؟

  زیاد 20.2%
  متوسط 7.9%
  کم 13.5%
  خیلی کم 58.4%


  مشاهده نتايج

  قانون شوراها 1

  قانون شوراها :

  قانون تشك لات ، وظایف و انتخابات شوراها اسلام كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 همراه با آخر ن اصلاحات بر اساس قانون اصلاح ه 6/7/1382

   فصل اول – تشك لات

   ماده 1

  برای پ شبرد سر ع برنامه ها اجتماع ، اقتصاد ، عمران ، بهداشت ، فرهنگ ، آموزش وسا ر امور رفاه از طر ق همكار مردم با توجه به مقتض ات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان ا استان با نظارت شورا به نام شورا ده ( روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان ا استان صورت می گ رد و به منظور جلوگ ری از تبع ض و جلب همکاری در ته ه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن , شورای عالی استانها مرکب از نما ندگان شوراهای استانها تشک ل می شود.

   ماده 1 مكرر

  در كل ه مواد و تبصره ها و بندها قانون تشك لات ، وظایف و انتخابات شوراها اسلام كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف م گردد.

   ماده 2

  مقصود از « شورا » در ا ن قانون شوراها اسلام روستا ، بخش ، شهر و شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

   ماده 3

  دوره فعال ت شوراها روستا و شهر از تار خ تشك ل چهار سال م باشد كه از نهم ارد بهشت ماه ، سالروز فرمان تار خ حضرت امام خم ن ( ره ) مبن بر تشك ل شوراها شروع و در هشتم ارد بهشت ماه چهار سال بعد خاتمه م ابد.

   تبصره

  انتخاب شوراها روستا و شهر با د به صورت برگزرا شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارد بهشت ماه اعضا شوراها مشخص شده باشند.

   ماده 4

  تعداد اعضا شورا اسلام روستاها تا 1500 نفر جمع ت سه نفر و روستاها ب ش از 1500 نفر جمع ت و بخش پنج نفر خواهد بود.

   ماده 5

  در هر بخش شورا بخش با اكثر ت نسب از ب ن نما ندگان منتخب شوراها روستاها واقع در محدوده بخش تشك ل م شود و در صورت كه عضو معرف شده از شورا روستا به عضو ت اصل و عل البدل شورا بخش انتخاب شود از عضو ت شورا روستا خارج نخواهد شد.

   ماده 6

  شورا بخش پس از تشك ل حداقل سه چهارم شوراها روستاها تابع بخش تشك ل م گردد.
  تبصره – از ك روستا ب ش از ك نفر نبا د در شورا بخش حضور داشته باشد ودر صورت كه تعداد روستاها بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورا بخش از م ان مجموع اعضا شوراها روستاها انتخاب خواهند شد ونها ت حداقل با د از هر روستا ك نفر انتخاب گردد.

   ماده 7

  تعداد اعضا اصل و عل البدل شورا شهر به شرح ز ر م باشد:

  الف - شهرها تا ب ست هزار نفر جمع ت ، پنج نفر عضو اصل و دو نفر عضو عل البدل
  ب - شهرها از ب ست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمع ت ، هفت نفر عضو اصل و سه نفر عضو عل البدل
  ج - شهرها از پنجاه هزار نفر تا كصد هزار نفر جمع ت ،نه نفر عضو اصل و چهار نفر عضو عل البدل
  د - شهرها از كصد هزار نفر تا دو ست هزار نفر جمع ت ، ازده نفر عضو اصل و پنج نفر عضو عل البدل
  هـ - شهرها از دو ست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمع ت ، س زده نفر عضو اصل و شش نفر عضو عل البدل
  و – شهرها از پانصد هزار نفر تا ك م ل ون نفر جمع ت ، پانزده نفر عضو اصل و هفت نفر عضو عل البدل

  ز - شهرها ب شتر از ك م ل ون نفر تا دو م ل ون نفر جمع ت ، ب ست و ك نفر عضو اصل و هشت نفر عضو عل البدل


  ح - شهرها ب ش از دو م ل ون نفر جمع ت ، ب ست و پنج نفر عضو اصل و ده نفر عضو عل البدل

  ط - شهر شهران س و ك نفر عضو اصل و دوازده نفر عضو عل البدل


  تبصره

  ملاك تشخ ص جمع ت هر شهر و روستا ، آخر ن سر شمار عموم نفوس و مسكن با اعلام سم مركز آمار ا ران خواهد بود .
  تاريخ بروز رساني : سه شنبه 16/07/87 ساعت 13:39