عملکرد سازمان عمران شهرداری شیراز را در عملیات ساخت تقاطع غیر همسطح رضوان - رحمت چگونه ارزیابی میکنید...

  عالی 42.6%
  خوب 21.4%
  متوسط 12.0%
  ضعیف 24.1%


  مشاهده نتايج

  آزمایشات
  - خدمات آزمایشگاهی

  2-1- آزمایشات مکانیک خاک و سنگ

  2-1-1- آزمایشات مشخصات دانه بندی

   *دانه بند

  *ه درومتر

  *تع ن درصد رطوبت خاک

  *حدود آتربرگ

  *ارزش ماسه ای

  *تراکم خاک

  *تع ن درصد سایش به روش لس آنجلس

  2-2- آزمایشات مقاومت مصالح

  2-2-1- بتن

  * تع ن مقاومت فشار بتن سخت شده

  * تع ن زمان گ رش اول ه و نها بتن

  * تع ن و اندازه گ ر مقدار افت بتن

  * بررسی یکنواختی و کیفیت بتن سخت شده با تعیین سرعت گذر موج

  2-2-2- آسفالت :

  * ‌تراكم نمونه ها مخلوط آسفالت

  * تع ن استحكام(Stability) و روان (Flow)

  * تع ن درصد ق ر نمونه ها مخلوط آسفالت آزما شگاه و ا كارگاه

  * تراكم نمونه ها آسفالت

  * تع ن درصد ق ر نمونه ها استوانه ا آزما شگاه ا مغزه گرفته شده از سطح روساز راه

  2-3- خدمات ژئو تکنیک

  این خدمات عمدتا طیف وسیعی از آزمایشات را در بر می گیررد از جمله:

  * آزمایش تحکیم

  * تعیین نسبت باربری کالیفرنیا CBR

  * آزمایش برش مستقیم

  * تعیین مقاومت فشاری تکی محوری

  * تعیین وزن مخصوص دانه های جامد خاک

  * تعیین نفوذ پذیری خاکها درش دانه و ریز دانه

  * تعیین پتانسیل تورم خاکهای رسی


  تاريخ بروز رساني : سه شنبه 27/04/91 ساعت 15:50