برای مشاهده وب سایت جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز به آدرس
 
http://www.shiraz.ir/omrani مراجعه نمایید.