نظرسنجي

کدامیک از تقاطعات غیر همسطح شیراز از نظر ترافیکی ، زیبایی و علائم کامل(مورد تایید )می باشد؟

امیر کبیر - باهنر 2.3%
سرداران - نصر 1.0%
چمران - زرگری 96.3%
سرداران - ساحلی 0.3%


مشاهده نتايج

 
طرح پل و تقاطع میدان معالی آباد
 
    اهداف وکلیات طرح :
  • مطالعات تقاطع بلوار چمران با معالی آباد بدلیل تداخل با عملکرد ایستگاه قطار شهری از طریق مشاورین سازمان قطار شهری در دست اقدام است. از این نظر بدلیل اغتشاشات ترافیکی قبل و بعد از احداث تقاطع موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • براساس معیارهای مطرح شده پژوهشكده حمل و نقل شر ف این تقاطع ویژگیهای احداث یک تقاطع غیر همسطح را از نظر حجم ترافیک ندارد اما بدلیل گره ترافیکی قابل توجه ومسئله دار این تقاطع موضوع با ارئه گزینه های مختلف تحت بررسی است.

پیشرف فیزیکی 68%

    مزا ا طرح:
  • اصلاح طرح هندس و روانبخش مس ر
  • تكم ل حلقه تراف ك جهت اتصال به كمربند شهر شیراز
  • كاهش زمان تآخ ر و به نه ساز مصرف سوخت
  • كاهش تعداد تصادفات
  • افزا ش سرعت و ا من تردد
  • روانبخش پ اده و بهبود وضع ت تراف ك
    » برآورد تقر ب هز نه اجرائ طرح : 150,000,000,000 ریال
    » مشاور : سازمان قطار شهری
 
 
 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 03/12/91 ساعت 09:43