آموزش شهروندی

 
 

نقشه خطوط

 

جستجوی خطوط

 

نظرسنجي

بنظر شما کدام اقدام جهت افزایش کیفیت خدمات اتوبوسرانی در اولویت قرار دارد ؟

نظارت بر نظم خطوط 26.6%
بهبود رفتار رانندگان 40.9%
بهبود نظافت اتوبوسها 5.7%
افزایش تعداد اتوبوسها 26.7%


مشاهده نتايج

 کارت بلیط

 تور مجازی
 
 آخرین خبرها
06/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
قرعه كشي استفاده كنندگان كارت شهروندي

ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 03/03/94از دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪ و رﺳﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎرژ آن از ﺗﺎرﯾﺦ 10/03/94ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺗﺎ 12 ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺮاز واﻗﻊ

02/02/94 || سازمان اتوبوسرانی
طرح مراسم قرعه کشی سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز در راستای تشویق مسافرین به کارت شهروندی

سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز در نظر دارد به پاس قدردانی از مسافرانی که از کارت شهروندی جهت پرداخت کرایه استفاده می کنند و همچنین تشویق شهروندان به بهره گیری از مزایای پیش بینی شده آن، ماهیانه مراسم قرعه کشی برگزار و به برندگان، جوایز ارزنده اهدا نماید.

24/01/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مناقصه عمومي

22/01/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مناقصه عمومي

22/01/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مناقصه عمومي

25/12/93 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مناقصه عمومي

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 285 (دویست و هشتاد و پنج) دستگاه اتوبوس تک کابین 12 متری شهری (برابر مشخصات درخواستی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

 


 

امروز

شنبه 09/03/94


سازمان اتوبوسرانی
لینک های مرتبط-

آب و هوا

امروز شيراز   دما : 33 درجه


غروب خورشيد : 7:51 بعد از ظهر طلوع خورشيد : 5:59 صبح


*فردا*

حداقل دما : 20 درجه
حداكثر دما : 36 درجه